1. HISTÓRIA

Františkáni prišli do Rožňavy v roku 1733, 30. júna 1745 položili základný kameň kláštora. Pozemok sa nachádza v centre mesta, v severozápadnom rohu námestia, popri ceste vedúcej do Betliara. Základom architektonického konceptu sídla františkánov bola 4 krídlová kláštorná budova s dvoma rizalitmi, so vstupnou vežou a s kostolom na východnej strane zasväteným sv. Anne. Medzi rokmi 1748 – 1759 bolo na poschodí 11 ciel, na prízemí refektár, kuchyňa, dielne a v konvente žilo osem mníchov. V archívnych prameňoch sa dokončenie kláštora uvádza v roku 1780.

Celé 19. storočie sa na objekte realizovali opravné a udržiavacie práce, hlavne na opravách striech a fasád. Tretia stavebná etapa (1890 – 1891) súvisí s požiarom, ktorý vypukol 15. júla v roku 1890, zhorel krov veže a jej drevené konštrukcie, spadnutý zvon prerazil klenbu posledného podlažia veže. Samotná stavba kláštora bola od následkov požiaru ušetrená, ale zhorel celý krov nad kláštorom. Štvrtá stavebná etapa (1./2 20. storočia) spočíva v celom rade menších stavebných zásahov a udržiavacích prác. V máji roku 1907 bolo dokončené maľovanie jedálne. Autorom malieb bol rožňavský maliar Július Ádám. V roku 1921 bola Rimamuránskou spoločnosťou do objektu zavedená elektrika, tá si prenajímala priestory v kláštore od roku 1904.

V noci z 13. na 14. apríla 1950 prebehla aj v rožňavskom františkánskom kláštore tzv. Barbarská noc, počas ktorej príslušníci Štátnej bezpečnosti (Štb) odvliekli posledných mníchov, kláštor zatvorili a tak v podstate zlikvidovali všetky rády v krajine.

V roku 1951, po vyhnaní františkánov, bol v objekte zriadený domov dôchodcov, ktorý tam pretrvával do roku 1992. V rámci reštitúcií bola budova vrátená františkánom, od ktorých ju odkúpilo Ministerstvo vnútra SR pre potreby archívu. Ten sídlil na prízemí južného krídla. Nakoľko stavba nevyhovovala potrebám archívu, prešla do vlastníctva mesta.

Kláštor je od roku 1963 evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Zachovaná je základná hmota i pôvodná dispozičná schéma objektu kláštora so vstupmi a schodiskami v pôvodných situáciách. V kláštore sa tiež zachovali autentické materiálové a konštrukčné riešenia.

MY A KLÁŠTOR

Keďže sme dlhodobo pociťovali nedostatok priestoru, v ktorom by sme v rámci nášho združenia mohli realizovať naše aktivity, rozhodli sme sa vstúpiť do rokovaní s rožňavskou samosprávou o prenájme budovy bývalého františkánskeho kláštora, ktoré mesto niekoľko rokov evidovalo ako svoj nepotrebný majetok a neúspešne sa ho pokúšalo predať. Prvé stretnutie s vedením mesta sa uskutočnilo 4. februára 2015, s poslaneckým zborom sme sa prvýkrát stretli 23. apríla. Na obidvoch stretnutiach sme prítomným predstavili naše zámery s objektom a požiadali sme ich o podporu v našich snahách získať ho do dlhodobého prenájmu.

Po dvoch neúspešných zasadnutiach MsZ (25. jún a 24. september), pred ktorými sme vždy absolvovali aj zasadnutia Komisie stavebnej a Komisie finančnej, sme sa rozhodli stretnúť s každým poslancom individuálne a pri tejto príležitosti zodpovedať všetky jeho otázky a nejasnosti. Stretnutia sa uskutočnili od 22. októbra do 25. novembra. Žiaľ, ani zasadnutie MsZ 26. novembra neprinieslo odsúhlasenie nájmu pre naše občianske združenie.

Medzitým sme však so súhlasom mesta zorganizovali dve brigády v priestoroch Kláštora (5. september a 19. september), na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok Rožňavčanov a Rožňavčaniek i niekoľko priaznivcov našich plánov s budovou z iných kútov Slovenska. Na týchto brigádach sme z časti átria odstránili brečtanový koberec, na niektorých chodbách a v niektorých miestnostiach sme zo stien odstránili nánosy farby a omietok, z dlážky na chodbách prízemia sme odstránili gumolit a vyniesli sme niekoľko ton stavebného odpadu a zničeného nábytku.

Napriek neúspechom pri vyjednávaniach so samosprávou sme sa rozhodli, že budeme v našich snahách pokračovať a s cieľom informovať o našom postupe pri získavaní budovy sme na Facebooku 27. októbra založili stránku “Komunita Kláštor”. Na ňu sme postupne umiestnili fotografie z brigád, fotografie pôvodného stavu Kláštora a priebežne sme ľudí informovali o našich zámeroch a plánoch s touto budovou.

Po niekoľkých zasadnutiach MsZ, na ktorých naše žiadosti o prenájom budovy bývalého františkánskeho kláštora poslanci sťahovali z rokovaní z dôvodu lepšieho prekonzultovania a vyjasnenia niektorých problémových častí nájomnej zmluvy, a niekoľkých pracovných stretnutiach s vedením rožňavskej samosprávy sa nám podarilo presvedčiť poslanecký zbor o kvalite nášho projektu a úprimnosti nášho zámeru. Na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 poslanci nájomnú zmluvu na 20 rokov schválili a primátor mesta ju následne podpísal.