História
Príbeh budovy sa začína príchodom rádu františkánov do Rožňavy v roku 1733. Už 30. júna 1745 bol položený základný kameň realizácie stavby kláštora. Základom architektonického konceptu sídla františkánov bola 4 krídlová kláštorná budova s dvoma rizalitmi, so vstupnou vežou a s kostolom na východnej strane zasväteným sv. Anne. Medzi rokmi 1748 – 1759 bolo na poschodí 11 ciel, na prízemí refektár, kuchyňa, dielne a v konvente žilo osem mníchov. V archívnych prameňoch sa dokončenie kláštora uvádza v roku 1780.

Dôležité zmeny v interiéri sa diali na začiatku 20. storočia: boli položené sivo-červené cementové dlaždice a ornamentálna dlažba, vymaľované boli klenby na chodbách oboch podlaží. V máji roku 1907 boli dokončené maľby v refektári kláštora, na čelnej stene obraz Poslednej večere, na strope tri výjavy Stigmatizácia sv. Františka, Kristus s Máriou a Martou v Betánii a sv. Anton. Autorom malieb bol rožňavský výtvarník Július Ádám.

Od roku 1904 si priestory v kláštore prenajímala Rimamuránska spoločnosť, ktorá do budovy v roku 1921 zaviedla elektrinu.

Kláštor a jeho obyvateľov tragicky zasiahla Barbarská noc z 13. na 14. apríla, počas ktorej príslušníci Štátnej bezpečnosti (Štb) na území celého Slovenska vypratali 76 mužských kláštorov a mníchov deportovali do 5 kláštorov v krajine. Od roku 1951 bol v budove už bývalého kláštora zriadený domov dôchodcov. Od roku 1963 je budova evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Po presťahovaní domova dôchodcov do nových priestorov v roku 1992 bola budova v rámci reštitúcií vrátená rádu františkánov, od ktorých ho odkúpilo Ministerstvo vnútra SR pre potreby zriadenia Štátneho archívu. Budova však tomuto účelu nevyhovovala a tak ju MV SR vymenilo s Mestom Rožňava za iný objekt, čím sa bývalý františkánsky kláštor dostal do majetku samosprávy. Odvtedy bol nevyužívaný a pozvoľna chátral.

MY A KLÁŠTOR

Keďže sme dlhodobo pociťovali nedostatok priestoru, v ktorom by sme v rámci nášho združenia mohli realizovať naše aktivity, rozhodli sme sa vstúpiť do rokovaní s rožňavskou samosprávou o prenájme budovy bývalého františkánskeho kláštora, ktoré mesto niekoľko rokov evidovalo ako svoj nepotrebný majetok a neúspešne sa ho pokúšalo predať. Prvé stretnutie s vedením mesta sa uskutočnilo 4. februára 2015, s poslaneckým zborom sme sa prvýkrát stretli 23. apríla. Na obidvoch stretnutiach sme prítomným predstavili naše zámery s objektom a požiadali sme ich o podporu v našich snahách získať ho do dlhodobého prenájmu.

Po dvoch neúspešných zasadnutiach MsZ (25. jún a 24. september), pred ktorými sme vždy absolvovali aj zasadnutia Komisie stavebnej a Komisie finančnej, sme sa rozhodli stretnúť s každým poslancom individuálne a pri tejto príležitosti zodpovedať všetky jeho otázky a nejasnosti. Stretnutia sa uskutočnili od 22. októbra do 25. novembra. Žiaľ, ani zasadnutie MsZ 26. novembra neprinieslo odsúhlasenie nájmu pre naše občianske združenie.


Medzitým sme však so súhlasom mesta zorganizovali dve brigády v priestoroch Kláštora (5. september a 19. september), na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok Rožňavčanov a Rožňavčaniek i niekoľko priaznivcov našich plánov s budovou z iných kútov Slovenska. Na týchto brigádach sme z časti átria odstránili brečtanový koberec, na niektorých chodbách a v niektorých miestnostiach sme zo stien odstránili nánosy farby a omietok, z dlážky na chodbách prízemia sme odstránili gumolit a vyniesli sme niekoľko ton stavebného odpadu a zničeného nábytku.

Napriek neúspechom pri vyjednávaniach so samosprávou sme sa rozhodli, že budeme v našich snahách pokračovať a s cieľom informovať o našom postupe pri získavaní budovy sme na Facebooku 27. októbra založili stránku “Komunita Kláštor”. Na ňu sme postupne umiestňovali fotografie z brigád, fotografie pôvodného stavu kláštora a priebežne sme ľudí informovali o našich zámeroch a plánoch s touto budovou.

Po niekoľkých zasadnutiach MsZ, na ktorých naše žiadosti o prenájom poslanci sťahovali z rokovaní z dôvodu lepšieho prekonzultovania a vyjasnenia niektorých problémových častí nájomnej zmluvy, a niekoľkých pracovných stretnutiach s vedením rožňavskej samosprávy, sa nám podarilo presvedčiť poslanecký zbor o kvalite nášho projektu a úprimnosti nášho zámeru. Na svojom zasadnutí 29. septembra 2016 poslanci nájomnú zmluvu na 20 rokov schválili a primátor mesta ju následne podpísal. S Mestom Rožňava sme ju podpísali 2. októbra 2016.

Ďakujeme za podporu

kcklastor rtvs rtvs rtvs rtvs rtvs