EHP – CLT03, projekt Rastieme s kultúrou


Na realizáciou projektu Rastieme s kultúrou sme získali grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 196 100 eur prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zorganizovať množstvo kultúrnych podujatí, ktoré sú rozdelené do viacerých intervencií (hudobná intervencia, literárna intervencia, divadelná intervencia, výtvarná intervencia), a to ako v našom kultúrnom centre, tak aj v spolupráci s našimi nórskymi partnermi. Podujatia budú zahŕňať vystúpenia profesionálov v kultúre a kreatívnom priemysle, a súčasťou vystúpení budú aj workshopy a diskusie, s cieľom zamerať pozornosť na dôležité témy. Budeme sa sústrediť aj na multietnický charakter nášho mesta a regiónu a zahrnieme do našich aktivít predstaviteľov minorít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk

The project "Rising with Culture" benefits from a 196 100 eur grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic.

The goal of the project is to organize a series of cultural events, which are divided into several interventions (musical intervention, literary intervention, theatrical intervention, artistic intervention), both in our cultural center and in cooperation with our Norwegian partners. Events will include performances by professionals in the cultural and creative industries, as well as workshops and discussions to focus attention on important topics. We will also focus on the multi-ethnic nature of our town and region and include representatives of minorities in our activities.

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.

EHP – CLT03, projekt Rastieme s kultúrou

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs