Projekt „Verejné priestory naživo“


  • Názov a sídlo prijímateľa: OTVOR DVOR, Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava
  • Názov projektu: Verejné priestory naživo
  • Miesto realizácie projektu: Rožňava
  • Výška poskytnutého NFP: 282 390,92 EUR

V rámci nášho projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita s názvom „Verejné priestory naživo“ (VPN). Aktivita bude realizovaná formou prednášok, diskusií, workshopov a jedného infodňa. Štruktúra celého projektu vychádza z predpokladu súčasnej slabej aktivity obyvateľov vo verejnom priestore mesta a nízkej informovanosti o možnostiach jeho skvalitňovania a súčasného prepojenia na kvalitatívnu a odbornú zdatnosť vedenia samosprávy. Z toho dôvodu sú prednášky, diskusie a workshopy usporiadané tak, aby ich účastníci dostali možnosť získať dostatok relevantných informácií, možnosť vytvárania vzájomných sietí, množinu potrebných znalostí, aby sa mohli informovane rozhodovať pri voľbách v roku 2018 a následne spoločne pod odborným vedením pripraviť a zrealizovať intervencie do verejného priestoru. Zároveň špeciálnou pozornosťou venovanou prvovoličom dosiahneme v spolupráci so samosprávou ich zapojenie do pretvárania verejného priestoru lokálnej komunity ako rovnocenných partnerov s ostatnými skupinami obyvateľov. Konkrétnym a dôležitým výstupom zrealizovaného projektu bude vytvorenie platformy garanta pre participáciu na tvorbe verejných služieb samosprávy zapojením sa do participatívneho rozpočtu mesta. Tým sa vytvorí efektívny medzičlánok vzájomného dialógu medzi samosprávou a občanmi bez finančného zaťaženia verejnej správy. Jednotlivé aktivity sú navrhnuté tak, aby na seba časovo a vecne nadväzovali a vytvárali jeden logický celok. Pri plánovaní aktivít sme prihliadali na ich náročnosť a vhodné časové nastavenie, aby nedošlo k ohrozeniu realizácie projektu, a to predovšetkým vo vzťahu k jeho výstupom.

Jednotlivé prednášky, diskusie a workshopy budú počas projektu vykonávané v priestoroch Kláštora – budovy, ktoré má OZ Otvor dvor v dlhodobom prenájme od mesta Rožňava. Tieto priestory budú v rámci projektu zabezpečené z hľadiska IKT a ďalšieho zariadenia, ktoré bude k dispozícii spolu s vyhradenými priestormi pre každého a každú, kto bude chcieť skvalitňovať verejný priestor v meste aj v rokoch po skončení projektu.

Udržateľnosť projektu a jeho celkový prínos pre verejnosť a samosprávu je deklarovaná Memorandom o spolupráci medzi OZ Otvor dvor a mestom Rožňava, ako aj Pamiatkovým úradom ako garantom pri usmerňovaní aktivít občanov. Vytvorená platforma pre participatívny rozpočet je garantovaná zodpovedným prístupom samosprávy v tejto oblasti.

Projekt „Verejné priestory naživo“

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs