Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie


  • Žiadateľ: OTVOR DVOR
  • Názov projektu: Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie
  • Maximálna dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 17
  • Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.6.2019 – 30.10.2020
  • Celkové výdavky na projekt: 88 803,00 €
  • Názov partnera: Bjerkaker Learning Lab

Cieľom projektu je vytvorenie regionálneho co-workingového centra v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor, pozostávajúce z úpravy konkrétneho priestoru, a spustenia úvodných vzdelávacích aktivít a podporných podujatí s partnerskou organizáciou, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť celého projektu – vytvorenie a stabilizovanie odborného zázemia pre organizovanie sa občiansky aktívnych jednotlivcov, mladých ľudí, neformálne skupiny a združenia a organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí pre nich.

Gemer je najredšie osídleným regiónom Slovenska, čo spolu s masovou emigráciou za vzdelaním a prácou vytvára z tohto územia výzvu pre efektívne a zmysluplné organizovanie ľudského, materiálneho a finančného kapitálu pre vytváranie občiansky a kultúrne atraktívneho priestoru, ktorý ponúkne možnosti neodchádzať alebo sa sem vracať a realizovať svoje nápady vo verejnom priestore. Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor vytvárame ako priestor pre takéto aktivity.

Na začiatok urobíme úvodné mapovanie situácie, ktoré pozostáva z vytvorenia databázy aktívnych občanov, neformálnych skupín a združení s ich zameraním, možnosťami, vybavením a potrebami. Zároveň prostredníctvom pocitových máp zistíme, čo ľuďom v meste chýba, čo sa im ne/páči, ako sa na ktorom mieste cítia. Spojením týchto dvoch aktivít získame základný obraz o tom, čo treba v meste zmeniť a túto analýzu spracujeme do podoby plánov konkrétnych intervencií. Na tom už budeme spolupracovať s Mestom Rožňava v rámci projektu Participatívne rozpočtovanie pre Rožňavu.

Na projekte budeme spolupracovať so zahraničným partnerom z podobne riedko osídleného územia. Prínos partnera spočíva v tom, že nám poskytne informácie, stratégie a know-how, ako postupovať pri aktivizácii občanov, ako s nimi komunikovať a plánovať ich aktivity. Spolu s nami nastaví postupy a stratégie pri plánovaní realizácie konkrétnych intervencií do verejného priestoru mesta formou participácie.

Tieto aktivity budú realizované najprv počas spoločných workshopov pre tím Kláštora a pre ďalších záujemcov, v závere projektu formou pracovnej konferencie, na ktorej predstavíme naše doterajšie aktivity, priebežné výstupy a predstavíme naše ďalšie kroky po skončení projektu. Prirodzenou súčasťou všetkých aktivít pretvárajúcich podobu verejného priestoru v meste bude ich koordinácia s organizáciami špecializujúcimi sa na mapovanie, vzdelávanie a vytváranie preventívnych opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami a obnoviteľnými zdrojmi energie.

Priebežne budeme vytvárať a udržiavať platformy informovania o možnostiach dobrovoľníctva v meste a o možnostiach finančnej i nefinančnej podpory zo strany štátu, EÚ a súkromných donorov. Primárne sa zameriame na stredoškolákov /spolupráca s Mládežníckym parlamentom/, mladé rodiny a seniorov. V Kláštore vytvoríme co-workingové centrum občianskej participácie, ktoré bude slúžiť všetkým spomínaným cieľovým skupinám ako zázemie pre plánovanie, organizovanie sa i prípadnú realizáciu vlastných aktivít, ako aj na vzdelávanie. Priestor bude kompletne zariadený inventárom a technikou a bude k dispozícii dlhodobo (aj po skončení projektu, nájomnú zmluvu s mestom na budovu Kláštora má naše združenie uzavretú do roku 2036).

Zvolená stratégia spočíva v prirodzenom, postupnom vytváraní a udržiavaní priestoru pre obyvateľov, združenia a samosprávu, v ktorom sa môžu stretnúť, spoločne premýšľať plánovať a realizovať svoje aktivity. Keďže doteraz nie je v meste spracovaná komplexná analýza v tomto segmente samosprávy, je potrebné začať mapovaním, definovaním východísk, potrieb, možností a rizík, pokračovať vzdelávaním, úpravou priestorov, vytvorením priestoru pre priebežnú komunikáciu, neskôr pre prezentáciu výsledkov celej aktivity. Našim cieľom je vyplniť medzeru medzi možnosťami a potrebami samosprávy a aktívnych obyvateľov a spolu s nimi vstupovať do verejného priestoru mesta a pretvárať ho v súlade s najnovšími poznatkami a trendmi v oblasti kultúry, environmentalistiky a aktívneho občianstva.

Projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie’ je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Regionálne co-workingové centrum občianskej participácieRegionálne co-workingové centrum občianskej participácie

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs