22 feb/ St18:00

Čítanie s Luciou Molnár Satinskou

literatúra


Lucia Molnár Satinská je jazykovedkyňa, prekladateľka, pracuje v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV.

V rokoch 2005 až 2011 študovala komparatistiku, anglistiku-amerikanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte UK v Prahe. V akademickom roku 2009/2010 sa zúčastnila ročného pobytu na Inštitúte Bálinta Balassiho v Budapešti, kde študovala hungarológiu. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku.

Lucia Molnár Satinská z pozostalosti svojho otca pripravila rozšírené vydanie Rozprávok uja Klobásu a knihy Listy z onoho sveta, Expedície, Listy Oľge a Gundžovníky. Gundžovníky, Satinského časopisy pre švagrov v Spojených štátoch vyšli dvojzväzkovo v roku 2018. Molnár Satinská bola ich editorkou. Jej ostatnou knihou je intímne ladený text Milý Tato. Listy z tohto sveta.

zdroj: litcentrum.sk

Podujatie je organizované v rámci projektu Rising with culture vďaka podpore Grantov EHP.

Čítanie s Luciou Molnár Satinskou

Ďakujeme za podporu

EEA_grants kcklastor rtvs fpu aktivna-komunita rtvs