Projekt vytvorí priestor pre ďalšie dlhodobé a kontinuálne aktivity v už existujúcom co-workingu, vďaka ubytovacím kapacitám umožní realizovať projekty s účasťou partnerov zo vzdialenejších častí regiónu a efektívne využiť možnosti ich sieťovania. Multimediálne štúdio zabezpečí dôležitú službu pre užívateľov co-workingu na úrovni tvorby a spracúvania video a grafických materiálov s cieľom zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a teda aj propagáciu svojich aktivít.

Aktivity projektu:

 • rekonštrukcia časti priestorov Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor (ubytovanie so zázemím, multimediálne štúdio)
 • sprevádzkovanie a otvorenie multimediálneho štúdia
 • organizovanie vzdelávacích kurzov a workshopov v oblasti tvorby a spracovania vizuálneho materiálu v spolupráci s nórskymi a slovenskými partnermi

termín: jún 2020 – október 2021

suma: 79 727 eur

Projekt CO3 – co-exist, co-work, co-operate’ je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Žiadateľ: OTVOR DVOR

Názov projektu: Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie

Maximálna dĺžka realizácie projektu v mesiacoch: 17

Predpokladaný dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 1.6.2019 – 30.10.2020

Celkové výdavky na projekt: 88 803,00 €

Názov partnera: Bjerkaker Learning Lab

Cieľom projektu je vytvorenie regionálneho co-workingového centra v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor, pozostávajúce z úpravy konkrétneho priestoru, a spustenia úvodných vzdelávacích aktivít a podporných podujatí s partnerskou organizáciou, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť celého projektu – vytvorenie a
stabilizovanie odborného zázemia pre organizovanie sa občiansky aktívnych jednotlivcov, mladých ľudí, neformálne skupiny a združenia a organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí pre nich.

Gemer je najredšie osídleným regiónom Slovenska, čo spolu s masovou emigráciou za vzdelaním a prácou vytvára z tohto územia výzvu pre efektívne a zmysluplné organizovanie ľudského, materiálneho a finančného kapitálu pre vytváranie občiansky a kultúrne atraktívneho priestoru, ktorý ponúkne možnosti neodchádzať alebo sa sem vracať a realizovať svoje nápady vo verejnom priestore. Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor vytvárame ako priestor pre takéto aktivity.

Na začiatok urobíme úvodné mapovanie situácie, ktoré pozostáva z vytvorenia databázy aktívnych občanov, neformálnych skupín a združení s ich zameraním, možnosťami, vybavením a potrebami. Zároveň prostredníctvom pocitových máp zistíme, čo ľuďom v meste chýba, čo sa im ne/páči, ako sa na ktorom mieste cítia. Spojením týchto dvoch aktivít získame základný obraz o tom, čo treba v meste zmeniť a túto analýzu spracujeme do podoby plánov konkrétnych intervencií. Na
tom už budeme spolupracovať s Mestom Rožňava v rámci projektu Participatívne rozpočtovanie pre Rožňavu.

Na projekte budeme spolupracovať so zahraničným partnerom z podobne riedko osídleného územia. Prínos partnera spočíva v tom, že nám poskytne informácie, stratégie a know-how, ako postupovať pri aktivizácii občanov, ako s nimi komunikovať a plánovať ich aktivity. Spolu s nami nastaví postupy a stratégie pri plánovaní realizácie konkrétnych intervencií do verejného priestoru mesta formou participácie.

Tieto aktivity budú realizované najprv počas spoločných workshopov pre tím Kláštora a pre ďalších záujemcov, v závere projektu formou pracovnej konferencie, na ktorej predstavíme naše doterajšie aktivity, priebežné výstupy a predstavíme naše ďalšie kroky po skončení projektu. Prirodzenou súčasťou všetkých aktivít pretvárajúcich podobu verejného priestoru v meste bude ich koordinácia s organizáciami špecializujúcimi sa na mapovanie, vzdelávanie a vytváranie preventívnych opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami a obnoviteľnými zdrojmi energie.

Priebežne budeme vytvárať a udržiavať platformy informovania o možnostiach dobrovoľníctva v meste a o možnostiach finančnej i nefinančnej podpory zo strany štátu, EÚ a súkromných donorov. Primárne sa zameriame na stredoškolákov /spolupráca s Mládežníckym parlamentom/, mladé rodiny a seniorov. V Kláštore vytvoríme co-workingové centrum občianskej participácie, ktoré bude slúžiť všetkým spomínaným cieľovým skupinám ako zázemie pre plánovanie, organizovanie sa i prípadnú realizáciu vlastných aktivít, ako aj na vzdelávanie. Priestor bude kompletne zariadený inventárom a technikou a bude k dispozícii dlhodobo (aj po
skončení projektu, nájomnú zmluvu s mestom na budovu Kláštora má naše združenie uzavretú do roku 2036).

Zvolená stratégia spočíva v prirodzenom, postupnom vytváraní a udržiavaní priestoru pre obyvateľov, združenia a samosprávu, v ktorom sa môžu stretnúť, spoločne premýšľať plánovať a realizovať svoje aktivity. Keďže doteraz nie je v meste spracovaná komplexná analýza v tomto segmente samosprávy, je potrebné začať mapovaním, definovaním východísk, potrieb, možností a rizík, pokračovať vzdelávaním, úpravou priestorov, vytvorením priestoru pre priebežnú komunikáciu, neskôr pre prezentáciu výsledkov celej aktivity. Našim cieľom je vyplniť medzeru medzi možnosťami a potrebami samosprávy a aktívnych obyvateľov a spolu s
nimi vstupovať do verejného priestoru mesta a pretvárať ho v súlade s najnovšími poznatkami a trendmi v oblasti kultúry, environmentalistiky a aktívneho občianstva.

Projekt Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie’ je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Projekt „Verejné priestory naživo“

12JÚN2018

 • Názov a sídlo prijímateľa:
  OTVOR DVOR, Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava
 • Názov projektu:
  Verejné priestory naživo
 • Miesto realizácie projektu:
  Rožňava
 • Výška poskytnutého NFP:
  282 390,92 EUR

V rámci nášho projektu bude realizovaná jedna hlavná aktivita s názvom „Verejné priestory naživo“ (VPN). Aktivita bude realizovaná formou prednášok, diskusií, workshopov a jedného infodňa. Štruktúra celého projektu vychádza z predpokladu súčasnej slabej aktivity obyvateľov vo verejnom priestore mesta a nízkej informovanosti o možnostiach jeho skvalitňovania a súčasného prepojenia na kvalitatívnu a odbornú zdatnosť vedenia samosprávy. Z toho dôvodu sú prednášky, diskusie a workshopy usporiadané tak, aby ich účastníci dostali možnosť získať dostatok relevantných informácií, možnosť vytvárania vzájomných sietí, množinu potrebných znalostí, aby sa mohli informovane rozhodovať pri voľbách v roku 2018 a následne spoločne pod odborným vedením pripraviť a zrealizovať intervencie do verejného priestoru. Zároveň špeciálnou pozornosťou venovanou prvovoličom dosiahneme v spolupráci so samosprávou ich zapojenie do pretvárania verejného priestoru lokálnej komunity ako rovnocenných partnerov s ostatnými skupinami obyvateľov. Konkrétnym a dôležitým výstupom zrealizovaného projektu bude vytvorenie platformy garanta pre participáciu na tvorbe verejných služieb samosprávy zapojením sa do participatívneho rozpočtu mesta. Tým sa vytvorí efektívny medzičlánok vzájomného dialógu medzi samosprávou a občanmi bez finančného zaťaženia verejnej správy. Jednotlivé aktivity sú navrhnuté tak, aby na seba časovo a vecne nadväzovali a vytvárali jeden logický celok. Pri plánovaní aktivít sme prihliadali na ich náročnosť a vhodné časové nastavenie, aby nedošlo k ohrozeniu realizácie projektu, a to predovšetkým vo vzťahu k jeho výstupom.

Jednotlivé prednášky, diskusie a workshopy budú počas projektu vykonávané v priestoroch Kláštora – budovy, ktoré má OZ Otvor dvor v dlhodobom prenájme od mesta Rožňava. Tieto priestory budú v rámci projektu zabezpečené z hľadiska IKT a ďalšieho zariadenia, ktoré bude k dispozícii spolu s vyhradenými priestormi pre každého a každú, kto bude chcieť skvalitňovať verejný priestor v meste aj v rokoch po skončení projektu.

Udržateľnosť projektu a jeho celkový prínos pre verejnosť a samosprávu je deklarovaná Memorandom o spolupráci medzi OZ Otvor dvor a mestom Rožňava, ako aj Pamiatkovým úradom ako garantom pri usmerňovaní aktivít občanov. Vytvorená platforma pre participatívny rozpočet je garantovaná zodpovedným prístupom samosprávy v tejto oblasti.